Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Wigger Van het Laar Gerechtsdeurwaarders en Juristen B.V.
 

I. Definities en algemene bepalingen

 

Artikel 1 Definities

1.1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap Wigger Van het Laar Gerechtsdeurwaarders en Juristen B.V. gevestigd te Almelo, KvK-nummer: 86740695 (hierna te noemen: WVHL).

1.2. Opdrachtgevers: (rechts)personen die WVHL verzoeken werkzaamheden voor hem/haar of voor een ander uit te voeren.

1.3. Ambtshandelingen: alle werkzaamheden als bedoeld in artikel 2 Gerechtsdeurwaarderswet.

1.4. Incassokosten: de buitengerechtelijke incassokosten door opdrachtgever aan WVHL te betalen voor werkzaamheden. Deze incassokosten kunnen worden verhaald op de schuldenaar.

1.5. Afwikkelingskosten: de kosten door opdrachtgever aan WVHL te betalen voor werkzaamheden ter afwikkeling van zaken nadat er een dagvaarding is uitgebracht dan wel een executoriale titel aan WVHL ter afdoening ter hand is gesteld.

1.6. Verschotten: de door WVHL aan derden betaalde kosten.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1. Een aan WVHL verstrekte opdracht geldt als aanvaard, indien WVHL dit schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd of wanneer WVHL uitvoering heeft gegeven aan de opdracht.

2.2. Alle door WVHL gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. WVHL behoudt zich het recht voor om te allen tijde een opdracht zonder opgaaf van reden te weigeren.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan een overeenkomsten met WVHL. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Wanneer schriftelijk wordt afgeweken van deze voorwaarden, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. Aan een afwijking kan de opdrachtgever in de toekomst geen rechten ontlenen.

2.4. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventueel door een opdrachtgever gehanteerde voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door WVHL zijn aanvaard.

2.5. WVHL is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden geheel of ten dele te wijzigen en/of aan te vullen.

2.6. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te downloaden op: https://wvhl.nl/algemene-voorwaarden.

2.7. Op de rechtsverhouding tussen WVHL en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almelo, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

II. Verplichtingen opdrachtgever

 

Artikel 3 Medewerking verlenen

3.1. De opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht. Opdrachtgever verstrekt in dit kader gevraagd en ongevraagd tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie en staat in voor de juistheid en rechtmatige wijze van verkrijging van die informatie.

3.2. De opdrachtgever dient WVHL direct in kennis te stellen van het ontvangen van een betaling door de schuldenaar, het verzenden van een creditfactuur, het retour ontvangen van zaken en het ontvangen van verweer of andere stukken van de schuldenaar.

3.3. In een procedure op tegenspraak dient de opdrachtgever tijdig alle bewijsstukken en bewijsmiddelen, welke kunnen dienen om het verweer van de wederpartij te weerleggen, aan WVHL te verstrekken.
 

Artikel 4 Kostenvoorschot

4.1. WVHL is gerechtigd een voorschot te verlangen, dan wel een ontvangen betaling als voorschot voor te verrichten handelingen aan te merken, dan wel het haar toekomende tussentijds te declareren.

4.2. WVHL heeft het recht om een positief saldo in een dossier aan te merken als voorschot in een ander (toekomstig) dossier.

4.3. WVHL is niet gehouden rente te vergoeden over door opdrachtgever voldane voorschotbedragen.

4.4. Een ontvangen voorschot zal bij de eindafwikkeling van de opdracht met opdrachtgever worden verrekend.

4.5. WVHL heeft het recht om zonder ingebrekestelling de uitvoering van de opdracht op te schorten, als en zolang de opdrachtgever het voorschot niet heeft voldaan.
 

Artikel 5 Geheimhouding

5.1. Opdrachtgever is verplicht om alle informatie die verstrekt is door WVHL strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden bekend te maken.
 

III. Tarieven
 

Artikel 6 Tarievenlijst

6.1. Bij deze algemene voorwaarden is de tarievenlijst van WVHL gevoegd. Deze tarievenlijst wordt geacht onderdeel uit te maken van de algemene voorwaarden.

6.2. Alle tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.

6.3. WVHL heeft de mogelijkheid om de tarieven jaarlijks aan te passen.

6.4. Voor het vermenigvuldigen van exploten, conclusies en andere bescheiden is WVHL gerechtigd kopieer- en/of afdrukkosten te rekenen.
 

Artikel 7 Basisvergoeding

7.1. In alle zaken waarin WVHL een dossier aanlegt en de gegevens in haar administratie verwerkt, is een basisvergoeding verschuldigd conform staffel in de tarievenlijst.

7.2. Onder de basisvergoeding wordt verstaan het aanmaken van de opdracht, een opdrachtbevestiging, een eerste en tweede brief (ingebrekestelling en/of sommatie) aan de schuldenaar, eenmalig bellen en/of appen naar de schuldenaar, toegang tot het opdrachtgeversportaal en de afwikkeling.
 

Artikel 8 Honorarium en afwikkelingskosten

8.1. Voor werkzaamheden van WVHL is de opdrachtgever, naast een basisvergoeding,honorarium verschuldigd conform de tarievenlijst.

8.2. Opdrachtgever is, naast de basisvergoeding en honorarium, afwikkelingskosten verschuldigd aan WVHL over de geïncasseerde bedragen in opdrachten alleen tot executie.

8.3. Onder geïncasseerde bedragen dienen mede te worden verstaan alle betalingen aan opdrachtgever, verminderingen en/of annuleringen door opdrachtgever vanaf de datum van de opdracht inclusief creditnota’s, verrekeningen over en weer, betalingen in natura en teruggezonden goederen.
 

Artikel 9 Inschakelen derden

9.1. Het staat WVHL vrij derden, waaronder begrepen advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders in te schakelen.

9.2. Verschotten en kosten verbonden aan het inschakelen van derden, zullen volledig aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 

Artikel 10 Geïncasseerde incassokosten en rente

10.1. De geïncasseerde incassokosten komen toe aan WVHL en strekken in mindering op het verschuldigde honorarium voor werkzaamheden buiten rechte.

10.2. Bij volledige betaling van de hoofdsom zal eventuele rente toekomen aan WVHL.
 

Artikel 11 Voortijdig beëindigen

11.1. Indien de opdrachtgever besluit om wat voor reden dan ook de opdracht voortijdig te beëindigen, zal opdrachtgever aan WVHL de volledige incassokosten dan wel afwikkelingskosten, als ware de gehele vordering geïncasseerd, verschuldigd zijn en daarnaast eventueel aanvullend honorarium verschuldigd zijn.
 

Artikel 12 Dossierbewaking

12.1. Indien opdrachtgever wenst om een dossier, waar zowel een executoriale titel als een exploot van betekening voorhanden is, aan te houden/te bewaken, brengt WVHL jaarlijks een bijdrage in rekening voor het periodiek uitvoeren van een verhaalsonderzoek. Dossierbewaking kan maximaal drie jaar aangeboden worden.
 

IV. Betaling
 

Artikel 13 Betalingstermijn

13.1. Betaling van al hetgeen aan WVHL verschuldigd is, dient te geschieden zonder enige aftrek of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 

Artikel 14 Overschrijding betalingstermijn

14.1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever zonder dat nader aanmaning of ingebrekestelling vereist is, vanaf de vervaldatum van de factuur een rentevergoeding van 1% per maand verschuldigd.

14.2. Bij niet tijdige en/of niet volledige betaling is de nalatige opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten, berekend conform het besluit BIK, verschuldigd.
 

Artikel 15 Bezwaar

15.1. Bezwaren tegen een factuur kunnen alleen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt worden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 

V. Verrekening/Beëindiging
 

Artikel 16 Verrekening openstaande facturen

16.1. WVHL is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende opdrachtgever onder zich heeft.
 

Artikel 17 Beëindiging

17.1. Komt de opdrachtgever zijn verplichting als bedoeld in deze algemene voorwaarden niet (tijdig) na, dan is WVHL gerechtigd de nakoming van de op WVHL rustende verplichtingen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst te beëindigen.

17.2. WVHL is te allen tijde gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen indien:

a. Opdrachtgever in strijd handelt met de gesloten overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden;

b. Opdrachtgever in staat van surseance van betaling, WSNP en/of faillissement komt te verkeren;

c. WVHL duidelijk aanwijzingen heeft ontvangen met betrekking tot onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever;

d. Opdrachtgever in strijd handelt met de normen en waarden van integriteit.
 

VI. Risico/aansprakelijkheid
 

Artikel 18 Inspanningsverplichting

18.1. WVHL kan nimmer aansprakelijk worden gehouden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso)resultaat. Op WVHL rust daarbij een inspanningsverplichting.

18.2. De door WVHL te verrichten werkzaamheden en te nemen rechtsmaatregelen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. Op WVHL rust daarbij een inspanningsverplichting.
 

Artikel 19 Overmacht

19.1. Indien de nakoming van de opdracht door WVHL tijdelijk of blijvend is verhinderd als gevolg van overmacht is WVHL niet tot enige schadevergoeding verplicht.

19.2. In het bijzonder geldt als overmacht: brand, oorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen bij WVHL of dat van door haar ingeschakelde derden.

19.3. Bij overmacht heeft WVHL de keuze om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur van de overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden. In beide gevallen is WVHL niet gehouden om in welke vorm dan ook schadevergoeding te voldoen.
 

Artikel 20 Geen opzet of grove roekeloosheid

20.1. WVHL is niet aansprakelijk voor schade door opdrachtgever geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht/overeenkomst door WVHL, tenzij er sprake is van opzet of grove roekeloosheid.
 

Artikel 21 Beperking aansprakelijkheid

21.1. In geval van aansprakelijkheid beperkt de verplichting van WVHL tot vergoeding van schade zich tot de directe door opdrachtgever geleden schade. Indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade en gederfde winst, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

21.2. WVHL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het handelen of nalaten van door WVHL ingeschakelde derden.

21.3. Opdrachtgever vrijwaart WVHL tegen alle vorderingen en aanspraken op vergoeding van schade van derden, waaronder begrepen de cliënt van opdrachtgever en de schuldenaar, die hun oorzaak vinden in de uitvoering door WVHL van de door opdrachtgever in behandeling gegeven opdracht(en). Opdrachtgever vergoedt alle kosten van juridische bijstand die WVHL ter zake in en buiten rechte maakt.

21.4. De omvang van een schadevergoedingsverplichting zijdens WVHL is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door WVHL voor verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht of door WVHL in rekening gebracht kan worden en kan nimmer het maximale verzekerd bedrag op grond van de door WVHL gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering overschrijden.

21.5. WVHL is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van de door de opdrachtgever aan WVHL verstrekte informatie.

VII. AVG
 

Artikel 22

22.1. Opdrachtgever verbindt zich ertoe om de door WVHL verkregen gegevens, tenzij wettelijk toegestaan, niet te verwerken.

22.2. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens van WVHL is het voeren van een gerechtsdeurwaarderspraktijk, inclusief ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden.

22.3. WVHL fungeert als verwerkingsverantwoordelijke. Zij voeren hun taken uit binnen een eigen verantwoordingskader op basis van de Gerechtsdeurwaarderswet en verschillende geldende verordeningen.

22.4. WVHL verstrekt de persoonsgegevens niet aan derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de opdracht verstrekt door de opdrachtgever.

22.5. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens en met uw privacy om. Op https://wvhl.nl/privacy-verklaring staat hoe wij dit doen.

 

VIII. Indexering
 

Artikel 23

23.1. WVHL behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks te indexeren.

 

TARIEVEN

 

Algemene kosten

Basisvergoeding* € 75,00

*voor abonnementhouders geldt een vaste basisvergoeding van € 50,00

Uurtarief incasso- en ambtelijke medewerkers € 115,00 per uur

Uurtarief gerechtsdeurwaarders en juristen € 180,00 per uur

 

Ambtshandelingen*

Voor alle ambtshandelingen worden de kosten zoals opgenomen in het besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag) in rekening gebracht, mits het exploot niet gemaakt of geredigeerd hoeft te worden. Voor het redigeren of maken van het exploot rekenen wij het uurtarief van de ambtelijk medewerker. De Btag tarieven kunt u vinden op onze website https://wvhl.nl/tarieven.

 

Handelingen van de gerechtsdeurwaarder*

Voor handelingen van de gerechtsdeurwaarder waarvoor geen Btag tarief is vastgesteld worden de navolgende kosten in rekening gebracht, mits het exploot niet gemaakt of geredigeerd hoeft te worden. Voor het redigeren of maken van het exploot rekenen wij het uurtarief van de ambtelijk medewerker.
 

Sommatie-exploot € 95,00

Herstelexploot € 95,00

Stuitingsexploot € 95,00

Betekening brief of stukken € 95,00

Diverse aanzeggingen per exploot € 95,00

 

*De hierbij genoemde kosten worden berekend mits het exploot in Almelo of op reguliere route kan worden betekend. Indien dit niet geval is, worden deze kosten vermeerderd met het uurtarief van de deurwaarder en € 0,40 per kilometer.

 

Bijkomende handelingen

Voorbereiding ontruiming € 125,00

Verhaalsonderzoek € 75,00

Advertentie openbare betekening € 40,00

Kopieer- en afdrukkosten € 0,25 p/st.

 

Exploten met spoed

Bij exploten die dezelfde werkdag of een dag nadat de opdracht is aangeleverd moet worden uitgebracht, wordt naast het Btag tarief het uurtarief van de gerechtsdeurwaarder in rekening gebracht.

 

Buiten kantooruren

Bij opdrachten die op deze uren of dagen moeten worden verricht, wordt naast het Btag tarief een uurtarief van € 250,00 per uur in rekening gebracht.

 

Exploot betekenen in het buitenland

Bij exploten die in het buitenland moeten worden betekend wordt naast het Btag tarief een vast tarief van € 125,00 in rekening gebracht. Daarnaast worden verschotten waaronder bijvoorbeeld koerier, porti en/of vertaling in rekening gebracht.

 

Bij opdrachten waarbij WVHL als verzendende instantie optreedt als bedoeld in de EG-verordening 2020/1784 wordt een vast tarief van € 45,00 in rekening gebracht voor het opstellen van het EU-formulier.

 

Afwikkelingskosten

Voor opdrachten die vallen onder artikel 1.5 van de Algemene Voorwaarden van WVHL wordt 5% over het geïncasseerde bedrag, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 750,00, in rekening gebracht. Bij vorderingen hoger dan € 15.000,00 die een afwikkelingstermijn in beslag nemen van langer dan een half jaar geldt er geen maximum.
 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW